Rapporter och artiklar

 – här samlar vi rapporter, uppsatser och andra texter som berör vårt område.

Vad saknas? Tipsa gärna: cides@fryshuset.se

.

.

Kriminalvårdens stöd till ideella organisationer, utvärdering av Statskontoret.

.

Kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället – En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället. Rapport av Rikspolisstyrelsen/Rikskriminalpolisen.

.

Offending, drug abuse and life chances—a longitudinal study of a Stockholm birth cohort, studie av Anders Nilsson, Felipe Estrada & Olof Bäckman.

.

Avhoppare X – en erfarenhetsberättelse, från Polismyndigheten i Stockholms län, länskriminalpolisavdelningen / NOVA. Av Åsa Torlöf

 

.Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport från MIKLO i samarbete med CIDES. Maj 2014

 

RAN – Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism:Approaches, lessons learned and practices 

Goda exempel på metoder och aktiviteter gällande förebyggande arbete.

.

Betänkande om utredningen män och jämställdhet

SOU 2014:6

 

Tusen fiender – en studie om de svenska gatugängen och dess ledare

Av Amir Rostami, Linnæus University studies in policing, 2013

 

Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter

Ungdomsstyrelsens skrifter 2013:1

 

Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland –  Åtgärder för att förhindra att personer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner

Av  Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren, CATS Center for Asymmetric Threat Studies vid Försvarshögskolan.

.

Unga och brott i Sverige – underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

En underlagsrapport från Socialstyrelsen som fokuserar på beskrivningen av barns och ungas utsatthet för brott samt på ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling. Dessutom analyseras de demografiska och sociala bakgrundsfaktorerna bakom ungdomsbrottslighet.

 

RAPPORT 9 – Nätverksanalys av fängelsegäng

En pilotstudie av Lena Roxell vid Kriminologiska Institutionen, SU. Studien behandlar fenomenet gäng och ställer ett antal frågeställningar som kan knytas till gängfrågan.

 

Avhoppare – Interna arbetsgruppens förslag rörande avhopparverksamhet i Stockholms län

Avhopparverksamhet är en av tre särskilda satsningar som Polismyndigheten i Stockholms län arbetar med sedan 2012. Här är polisens förslag till hur deras avhoppareverksamhet bör se ut i Stockholm. (feb 2013)

 

Attityd- och bemötandeproblem inom polisen.

En rapport till Rikspolisstyrelsen om vad polismyndigheten kan göra för att komma till rätta med vissa attityd- och bemötandeproblem inom poliskåren. 2009.

 

Gängkrigen är inte främst ett polisiärt problem

– Artikel om skottlossningarna i Göteborg. Av Ove Sernhede.

 

Mera glädje för pengarna – SOU 2013:19

Nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang (Ku 2011:03)

 

RAN – Radicalisation Awareness Network

Ett EU-projekt om radikalisering. Via länken kommer du till RANs hemsida där du hittar rapporter, broschyrer och uppdateringar från de olika arbetsgrupperna inom RAN.

 

The police ask gangs for solutions – 3/5 2012. Radio Sweden

The EU has co-funded a three-year research project into gangs, with a focus on helping members quit the networks and rebuild their lives. The results were presented at an international conference in Stockholm.

 

UNGDOMARS ANDRA CHANS – en syntes av empiri, nya metoder och generella lärdomar

Utvärdering och följeforskning med utgångspunkt från EU-projektet Andra chansen. Forskningsrapport 2012:3

 

Differences and Similarities Between Gangs, Cults and Terrorist Groups

Paper by Amy M. Doughten, Queens University of Charlotte

 

Vänd dem inte ryggen – en socioekonomisk analys av destruktiva subkulturer.

Rapport av Lundmark-Nilsson och Nilsson.

 

Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård

Rapport från Statens institutionsstyrelse av Tove Pettersson

 

Fångar i ett nätverk? – Fängelser, interaktioner och medbrottslighet

Avhandling  av Lena Roxell

Kriminologiska Institutionens Avhandlingsserie nr 24

 

Följder av segregation och dess dynamik

Bilbränder, upplopp och våld är ord som ofta återkommer i medier i samband med vissa bostadsområden. Men frågan om segregation är mycket mer komplex och dynamisk än så, menar Roger Andersson, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet vid den plenarföreläsning som han höll under konferensen Råd för framtiden.

 

Gatuvåldets kostnader är höga enligt ny rapport

Läs om och ladda ner rapporten!

 

BRÅ – Nya erfarenheter från förebyggande arbete

Låt er inspireras av hur Polis och brandkår har arbetat med mentorskap för ungdomar och läs om andra förebyggande projekt. Nu finns 12 nya slutrapporter från projekt som tidigare har beviljats ekonomiskt stöd från Brå.

 

BRÅ – Bekämpning av organiserad brottslighet

Av Daniel Vesterhav, Anders Stenström, Lars Korsell, 2011

 

Utsatthet för brott år 2010

På uppdrag av regeringen publicerar Brå under våren varje år övergripande resultat om allmänhetens utsatthet för brott, erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, upplevda trygghet samt förtroendet för rättsväsendet i rapporten NTU – om utsatthet, trygghet och förtroende.

Av Åsa Irlander och Thomas Hvitfeldt, BRÅrapport 2011

 

Den polisanmälda barnmisshandeln

Av David Shannon, BRÅrapport 2011

 

Landsbygd och miljonprogram – enade mot mediebilden

Rapport skriven Carlos Rojas och Sanna Kinnaman Nordström på uppdrag av Jordbruksverket 2011

 

Problembilder av ungdomars politiska utanförskap – En studie av projektet “Demokrati för alla

Examensarbete för Master, Anna-Klara Behlin 2011. Göteborgs Universitet

 

Distress after criminal victimization

Slutrapport på svenska (Doktorsavhandling) av Olof Semb 2011

 

“Queens ´love always and forever- amor de reina” – latinas who chose to join the almighty latin King and Queen Nation (PDF)

C-uppsats av Camila Salazar Atías. Framlagd 2003 vid Stockholms Universitet

 

SOU 2010:15- Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp

Kriminella grupperingar har alltmer kommit att framstå som ett påtagligt samhällsproblem. Åtgärder för att minska förekomsten av brottslighet som begås av kriminella grupperingar står därför högt på dagordningen. Under de senaste åren har också flera åtgärder vidtagits för att förhindra sådana grupperingars etablering i samhället.

 

SÄPO 2010 Våldsbejakande extremistisk islamism i Sverige(PDF)

Rapporten utgör Säkerhetspolisens svar på Integrations- och jämställdhetsdepartementets uppdrag att beskriva våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, radikaliseringsprocesser samt verktyg och strategier som kan användas för att motverka radikalisering.

 

Värdefulla möten, Ungdomsstyrelsen (PDF)

Det krävs dialog och kunskap för att jobba med social sammanhållning. Det visar en kartläggning som Ungdoms-styrelsen har gjort. Kartläggningen Värdefulla möten har studerat ett stort antal projekt inom social sammanhållning. Cirka 300 projekt har kartlagts, främst i kommuner med lokala utvecklingsavtal eller projekt som finansieras av ett antal fonder. En klar majoritet av dessa projekt riktar sig till socialt utsatta områden.

 

BRÅ – Lokal organiserad brottslighet (PDF)

En handbok om motåtgärder. Organiserad brottslighet finns mitt ibland oss: smuggelcigaretter, svartsprit, droger, stöld-gods och häleri, organiserat svartarbete, människohandel och koppleri. Men det som finns här och nu går också att förändra. Det är vad den här handboken handlar om.

 

BRÅ – Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Den här boken handlar om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Om att tänka stort och nytt, vara lyhörd och prestigelös, men även kunna ställa krav.